O konferencji

 

IV POMORSKI KONGRES PROJECT MANAGEMENT

Wydarzenie pod hasłem „Oblicza Project Management :: Projekty zmie­nia­jące obraz Pomorza”

Temat:
„Wyzwania w pro­jek­tach a kom­pe­ten­cje
zespołu pro­jek­to­wego

 Termin:
07.10.2014 (wto­rek)

Miejsce:
Olivia Business Centre, Olivia Tower
Aleja Grunwaldzka 472, 80–251 Gdańsk 


Organizato­rzy:

ipma Pomorska Grupa Regionalna
International Project Management Association Polska
PM in Touch PM in Touch

 

Kongres jest spo­tka­niem spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się zarzą­dza­niem pro­jek­tami w róż­nych sek­to­rach gospodarki. 

Tematem prze­wod­nim kon­fe­ren­cji będą zagad­nie­nia zwią­zane z kom­pe­ten­cjami zespołu pro­jek­to­wego, ich szyb­ko­ści dosto­so­wy­wa­nia się do dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cego się śro­do­wi­ska pro­jektu, na tle wyzwań sta­wia­nych orga­ni­za­cjom dzia­ła­ją­cych w regio­nie pomorskim.

Zwrócimy uwagę na prak­tyczne zasto­so­wa­nie uży­wa­nych narzę­dzi, tech­nik oraz umie­jęt­no­ści mięk­kich kom­pe­ten­cji Project Managera. Uwzględnimy aspekt moty­wa­cji zespołu przy reali­za­cji ambit­nych pro­jek­tów, znaj­dziemy drogę do zbu­do­wa­nia tzw. “dream team”.

Poszukiwać będziemy także odpo­wie­dzi na pyta­nia jak sku­tecz­nie i efek­tyw­nie reali­zo­wać pro­jekty zgod­nie z zało­że­niami. Będziemy porów­ny­wać osią­gnięte cele z trud­nymi sytu­acjami w pro­jek­cie i spo­so­bami reago­wa­nia na nie. Odpowiemy na pyta­nia jak wygląda poten­cjał czło­wieka i obszary przy­działu zadań w zależ­no­ści od jego kom­pe­ten­cji osobistych.

 

 Idea kon­gresu powstała pra­wie pięć lat temu w gro­nie pomor­skich sym­pa­ty­ków tema­tyki zarzą­dza­nia pro­jek­tami. Wydarzenie to jest otwar­ciem sze­regu spo­tkań w ciągu całego roku o cha­rak­te­rze semi­na­ryj­nych wykła­dów oraz spo­tkań biz­ne­so­wych, pod­czas któ­rych nastę­puje wymiana cen­nych doświadczeń.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress